Kamolporn Akkahat

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเ […]

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ อบรมเสริมทักษะ “เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” แก่ครูในหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ มข.

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์น

ศูนย์นวัตกรรมฯ อบรมเสริมทักษะ “เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” แก่ครูในหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ มข. Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้วิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “หมอลำจักรวาลนฤมิตร (Molam Metaverse)”

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนนำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส

ศูนย์นวัตกรรมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้วิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “หมอลำจักรวาลนฤมิตร (Molam Metaverse)” Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เสริมสร้างการรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.0

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เสริมสร้างการรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต  Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Workshop “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva” เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ฝ่ายการพยา

ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Workshop “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva” เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน Read More »

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโ

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. Read More »

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์นวัตกรรมฯให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเท

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล สร้างเครือข่ายนักศึกษาทางดิจิทัล (Digital Trainer KKU Ambassadors)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 –

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล สร้างเครือข่ายนักศึกษาทางดิจิทัล (Digital Trainer KKU Ambassadors) Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร

ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. บุคลากรศ

ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน Read More »

Scroll to Top