ข่าวศูนย์นวัตกรรมฯ

349903
05
Jul
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: ทุนตำรา, ทุนผลิตตำรา, ทุนสนับสนุน,
STD_SV
01
Jul
ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนออนไลน์บนระบบ KKU NEXT

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการจัดทำบทเรียนออนไลน์ KKU NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
TC_SV
01
Jul
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนออนไลน์บนระบบ KKU NEXT

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการจัดทำบทเรียนออนไลน์ KKU NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
แบรนเนอร์
18
Jan
โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนสนับสนุน,
Tags: ทุนผลิตตำรา, ทุนสนับสนุน,
game_thumbnail
30
Nov
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)

ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: อบรม,
46827895_1810685469059118_743811666205999104_n
30
Nov
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics

ลักษณะกิจกรรมเป็นบรรยายและฝึกปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: อบรม,

สถิติการต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ