เชิญชวนนศผลิตสื่อDQ
การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของนักศึกษาด้วย โปรแกรม CapCut
0
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริการของเรา

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ระบบขอใช้บริการห้อง Smart Classroom และ Studio สำหรับการอบรม การเรียนการสอน การประชุม หรือการบันทึกการสอน

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Flipped classroom 

ระบบสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital intelligence) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบเรียนและสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital intelligence) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ระบบสมัครลงทะเบียนอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล โดยใช้งานร่วมกับระบบ KKU DCERT 

บริการดิจิทัล…ที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้

ข่าวศูนย์นวัตกรรม

e-Learning

รายวิชาทั้งหมด
0
รายวิชา (Active)
0
สาขาวิชา
ผู้ใช้

KKU Exam

รายวิชา
0
สาขาวิชา
ผู้ใช้

KKUx

รายวิชาทั้งหมด
0
รายวิชา (Active)
คลังข้อสอบ
ผู้ใช้

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)

คณะ/หน่วยงาน
0
บุคาลากรเข้าสอบ
สอบผ่าน
ผู้เข้าสอบต่อผู้ที่ผ่าน
%

Ltic Smart Classroom & Studio Booking

การจองห้อง
0
ห้องที่ให้บริการ
คณะ/หน่วยงานที่ใช้บริการ
Scroll to Top