ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล สร้างเครือข่ายนักศึกษาทางดิจิทัล (Digital Trainer KKU Ambassadors)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดโครงการอบรมรมเสริมสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล “เรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเพิ่ม Skill ความฉลาดทางดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการให้ความรู้ทักษะทางดิจิทัลประกอบด้วย ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะซอฟต์แวรที่จำเป็น และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบฯ ก่อนสำเร็จการศึกษา จำนวน 12 โมดูล

นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้วยังมีกิจกรรม Workshop การทดสอบสมถรรนะฯ การนำเสนอความรู้เพื่อเป็น Ambassadors ด้านดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป ทั้งยังได้สิทธิ์ในการเรียนรู้เทคนิคการสอบคอม มข. ให้ผ่าน

โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Tools for Learning and Studying University” ณ ห้อง Smart Classroom 734 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

download ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1LoD2DWWmueDmuH_Ts9qNS…

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

ภาพ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

Scroll to Top