ศูนย์นวัตกรรมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้วิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “หมอลำจักรวาลนฤมิตร (Molam Metaverse)”

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนนำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้วิจัยภายใต้โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “หมอลำจักรวาลนฤมิตร (Molam Metaverse)” โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลโดยใช้กลไกและหลักการคิดของ Metaverse โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทุนทางวัฒนธรรมด้านหมอลำได้ทุกที่ทุกเวลาและเสมือนจริง นอกจากนั้นพื้นที่ Molam Metaverse ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เกี่ยวโยงกับการประกอบการธุรกิจหมอลำ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ การซื้อบัตรเข้าชมหมอลำออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ของวงหมอลำ การเข้าถึงแหล่งรวบรวมบันทึกการแสดงหมอลำและเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับหมอลำในช่องทาง YouTube เป็นต้น

Molam Metaverse จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ส่งเสริมการประกอบการในช่องทางดิจิทัลที่อำนวยประโยชน์ แก่ธุรกิจหมอลำและศิลปินอีกด้วย ซึ่งในอนาคตพื้นที่ Molam Metaverse สามารถที่จะต่อยอดไปยังกิจกรรมและช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม

ภาพ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Scroll to Top