ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Workshop “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva” เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva for Education” สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 39 คน ซึ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เผยแพร่สื่อและข่าวสารและบริการสู่ประชาชน ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยประกอบด้วยเนื้อหาการอบรม ดังนี้

  1. รู้จักกับคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานของ Canva และการสมัครใช้งาน Canva for Education 
  2. ปูพื้นฐานเรื่องหลักการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกรูปแบบและสไตล์สื่อ พร้อมหลักการออกแบบเบื้องต้นรวมไปถึงการเลือกใช้สีในงานออกแบบ
  3. Workshop การสร้างสื่อประเภทโปสเตอร์ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
  4. Workshop การสร้างวิดีโอจาก Canva

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ นางสาวกมลพร อรรคฮาต ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Scroll to Top