ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. บุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเข้าฝึกงานที่ งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่14 พฤศจิกายน 2565 – 4 มีนาคม 2566 โดยได้รับมอบหมายงาน คือ ระบบยืม-คืนวัสดุ ศุนย์นวัฒกรรมการเรียนการสอน มข. ซึ่งระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อชื่อพนักงานและวัสดุ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล ชื่อผู้อนุมัติ ชื่อผู้ยืมและวันที่ยืม-คืนได้ และยังสามารถเพิ่มรูปภาพของวัสดุประเภทนั้นๆได้ มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ยืมคืนวัสดุไม่ตรงกับวันที่กำหนดไว้ สามารถสร้าง QR Code เก็บข้อมูลและเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะระบุจำนวน คงเหลือ สูญหายหรือชำรุด

Scroll to Top