นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร พี่เลี้ยงให้การต้อนรับ ผศ. ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 

โดยมี นางสาววัญญา อุ่นจันที และ นางสาวพรอร่าม คุณความดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เอกพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาที่งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยได้รับมอบหมายให้ช่วยงานสนับสนุนการรจัดโครงการอบรม การเป็น Content Creator  เช่น การเขียนสตอรี่บอร์ด  การตรวจคำ การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจเอกสารโครงการ พิธีกรในกิจกรรม Live สด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Scroll to Top