ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพแก่ประชาชนและเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ หัวข้ออบรมประกอบด้วย “การวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา Line OA ทำอย่างไรให้สินค้าน่าสนใจ การสร้าง Content กราฟิกดีไซน์ คลิปวิดีโอ เพื่อใช้เผยแพร่/โฆษณาในโซเชียลมีเดีย” และปิดท้ายด้วยการสรุปผลการอบรม  ณ ห้อง Smart Classroom 732 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top