ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเผยแพร่

ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน

  • พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้แต่ง หรือเรียบเรียง หรือผู้แปลโดยตรง และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคนแรก (First author)
  • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
  • เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการส่งผลงานตำราหรือหนังสือให้มหาวิทยาลัยในโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สมัครรับทุน  ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2566

** ตำราหรือหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง

  • ต้นฉบับตำราหรือหนังสือมีส่วนเนื้อหาสาระ อย่างน้อย 5 บท และมีจำนวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 หน้า กระดาษขนาด A4 single space (หากมีความยาวน้อยกว่า 80 หน้า จะต้องเสนอเหตุผลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • ตำราหรือหนังสือที่มีภาพประกอบ ต้องเป็นภาพสีทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นภาพขาวดำ ซึ่งต้องอธิบายเหตุผลประกอบ และต้องมีต้นฉบับของภาพประกอบที่พร้อมสำหรับจัดทำตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ภาพประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ตำราหรือหนังสือต้องมีวีดิโอสรุปหรือบรรยายเนื้อหา อย่างน้อย บทละ 1 ตอน (Episode) รวมทั้งเล่มไม่น้อยกว่า 10 ตอน (Episode) โดยในการยื่นเสนอขอทุน หากผู้ขอรับทุนยังจัดทำวิดีโอไม่แล้วเสร็จ สามารถจัดทำเป็นบทบรรยาย (Script) หรือแนวคิด (Concept) ในการจัดทำวิดีโอบรรยาย ประกอบการยื่นขอรับทุน

** ส่งผลงาน จำนวน 3 ชุด ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ พร้อมแจ้งการส่งผลงานที่  https://kku.world/fund-textbook

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราฉบับที่ 1/2566  เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการคัดเลือกทุนและการส่งผลงานทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี 2566   https://drive.google.com/file/d/1c2RRNV6IdLfYt9zs1nbF8taB6Vtwh33c/view?usp=share_link 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวนิดา สุขโข หมายเลขโทรศัพท์ 043-202899  ภายใน  42509  หรือ  

email: ltic.edu@kku.ac.th หรือ swanida@kku.ac.th

Scroll to Top