ศูนย์นวัตกรรมฯ อบรมเสริมทักษะ “เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” แก่ครูในหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ มข.

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ รุ่นที่ 2 (Non-Deegree) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยครูจากโรงเรียนต่างๆ ของภาคอีสานและผู้ที่สนใจในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้แบบ Active Learning และการใช้เทคนิคจากเครื่องมือดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย การสร้าง Video Animations กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน GenZ การสร้างสื่อ e-Book Interactive และการสร้างสื่อเสมือน AR & VR โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวกมลพร อรรคฮาต ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ณ ห้อง Smart Classroom 734 KKU Production House ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

ภาพ : คณะสหวิทยาการ มข

Scroll to Top