ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เสริมสร้างการรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “Digital Intelligence Test Tutoring for Students” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต และยังเป็นแนวความรู้ในการนำไปสอบวัดสมรรถนะความฉลาดด้านดิจิทัลที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

  1. การบรรยายให้ความรู้ หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE  โดย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ 
  2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ  Work shop การใช้งานเครื่องมือ Word Excel PowerPoint โดยนางสาวชาคริยา จันทรคามิ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. กิจกรรมภาคปฏิบัติ  Work shop การใช้งานเครื่องมือ โปรแกรม Canva โดย นางสาววรรษา เดชครอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4. การบรรยายให้ความรู้ Digital Skill โดย นายภาณุพงษ์ ต่อสกุล นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นางสาววรัญญา อุ่นจันที และนายวีระพล ศรีหลัก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการดำเนินงานโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ ห้อง Main Studio KKU Production House ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top