นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์นวัตกรรมฯให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรพี่เลี้ยงให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ 2 ซึ่งเข้าฝึกงานที่งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยได้รับมอบหมายงาน คือ ระบบยืม-คืนวัสดุ ของศูนย์นวัฒกรรมการเรียนการสอน มข. ซึ่งระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อพนักงานและวัสดุ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล ชื่อผู้อนุมัติ ชื่อผู้ยืมและวันที่ยืม-คืนได้ และยังสามารถเพิ่มรูปภาพของวัสดุประเภทนั้นๆ ได้ มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ยืม คืนวัสดุไม่ตรงกับวันที่กำหนดไว้ สามารถสร้าง QR Code เก็บข้อมูลและเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะระบุจำนวน คงเหลือ สูญหายหรือชำรุด และการย้ายข้อมูลจาก KKUX สู่ KKUX เวอร์ชั่น 2 โดยมีกำหนดสิ้นสุดวันฝึกงานคือวันที่ 4 มีนาคม 2566

Scroll to Top