โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566

ประเภททุน

 1. KKU e-learning จำนวน 18 ทุน(วิชา) ทุนละ 25,000 บาท
 2. KKUx จำนวน 10 ทุน ทุนละ 45,000 บาท

1. จัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-learning จำนวน 18 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

 • เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2566
 • เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา หากเป็นผู้ร่วมสอนในรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • ออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลการเรียนรู้บนระบบ KKU e-learning ด้วย
  Template Flipped Classroom ร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนตามความเหมาะสม
 • ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 คลิป
 • กรอกรายละเอียดแจ้งความประสงค์ขอทุน https://kku.world/fundelearning66
 • สมัครรับทุน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คู่มือการจัดการรายวิชาเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

2.KKUx  จำนวน 10 ทุน  ทุนละ 45,000 บาท

 • เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
 • มีการกำหนดเนื้อหา (คอนเทนต์) ของวิชาที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่ต้องการจัดทำรายวิชา ในแบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาที่ https://kku.world/formkkux66
 • จัดทำสื่อในรูปแบบวิดีโอที่สอดคล้องกับเนื้อหา
 • กรอกรายละเอียดแจ้งความขอรับทุนที่ https://kku.world/fundkkux66
 • สมัครรับทุน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

เอกสารประกาศ 

 1. ประกาศฉบับที่ 2433/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-learning ปีการศึกษา 2566
 2. ประกาศฉบับที่ 2434/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKUx
 3. ประกาศฉบับที่ 2358/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ
  KKU e-learning และทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKUx
Scroll to Top