ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเผยแพร่

👉 ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน

  • พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้แต่ง หรือเรียบเรียง หรือผู้แปลโดยตรง และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นชื่อแรก (First author)
  •  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
  •  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการกระทำความผิด หรือโทษทางวินัย หรือความผิดอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับทุน
  • เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการส่งผลงานตำราหรือหนังสือให้มหาวิทยาลัยในโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สมัครรับทุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

** ตำราหรือหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง

  • ต้นฉบับตำราหรือหนังสือมีส่วนเนื้อหาสาระ อย่างน้อย 5 บท และมีจำนวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 หน้า กระดาษขนาด A4 single space (หากมีความยาวน้อยกว่า 80 หน้า จะต้องเสนอเหตุผลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • ตำราหรือหนังสือที่มีภาพประกอบ ต้องเป็นภาพสีทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นภาพขาวดำ ซึ่งต้องอธิบายเหตุผลประกอบ และต้องมีต้นฉบับของภาพประกอบที่พร้อมสำหรับจัดทำตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ภาพประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ตำราหรือหนังสือต้องมีวิดีโอสรุปหรือบรรยายเนื้อหา อย่างน้อย บทละ 1 ตอน (Episode) รวมทั้งเล่มไม่น้อยกว่า 10 ตอน (Episode) โดยในการยื่นเสนอขอทุน หากผู้ขอรับทุนยังจัดทำวิดีโอไม่แล้วเสร็จ สามารถจัดทำเป็นบทบรรยาย (Script) หรือแนวคิด (Concept) ในการจัดทำวิดีโอบรรยาย ประกอบการยื่นขอรับทุน

** ส่งไฟล์ผลงานได้ที่ https://kku.world/fundtextbook

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม
     ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการคัดเลือก และการส่งผลงาน ทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2567 : https://kku.world/fundtextbook2567

👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     คุณวนิดา สุขโข หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2899 หรือ 065 635 3229 ภายใน 42509
     email : ltic.edu@kku.ac.th หรือ swanida@kku.ac.th

Scroll to Top