บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Game-based Learning และ Gamification แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากร ประกอบด้วยเรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย Game-based Learning และ Gamification โดยคุณยุทธนา สุมามาลย์ การใช้เครื่องมือ KKU e-Learning สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Gamification โดยคุณระบิล ภักดีผล และหัวข้อการจัดทำ Video Interactive ใน KKU e-Learning โดย คุณเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ngg src=\”galleries\” ids=\”2\” sortorder=\”15,10,11,12,13,14\” display=\”basic_thumbnail\” thumbnail_crop=\”0\”] 

Scroll to Top