ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ KKU Digital Classroom

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ KKU Digital Classroom” ณ ห้องอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs) รวมถึงการสร้างรายวิชาบน KKU Digital Classroom และการบริหารจัดการระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System; LMS) อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หนึ่งในประเด็นสำคัญของ AUN-QA คือการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes; ELOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันและสามารถวัดได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินที่เชื่อมโยงกับ CLOs จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ การนำระบบ LMS เช่น KKU Digital Classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากระบบ LMS ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเนื้อหาบทเรียน การมอบหมายงาน การส่งงาน การประเมินผล และการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และ รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองท่านมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการใช้งานระบบ LMS เป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงแรกของการอบรม ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของ AUN-QA โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนด ELOs และ CLOs ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ CLOs แต่ละข้อ ท่านยกตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสอบ การทำรายงาน การนำเสนอ การประเมินจากเพื่อน เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ในช่วงหลังของการอบรม รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล ได้สาธิตการสร้างรายวิชาบน KKU Digital Classroom และการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของระบบ LMS อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การสร้างหัวข้อรายวิชา การอัปโหลดเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร วิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ และอื่นๆ การสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัดออนไลน์ การมอบหมายงานและรับส่งงาน การประเมินผลงานของนักศึกษา การใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา

หลังจากการสาธิตและอธิบายรายละเอียดต่างๆ แล้ว ก็มีช่วงเวลาสำหรับการซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีคำถามที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ CLOs ที่หลากหลาย การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน LMS เป็นต้น

Scroll to Top