ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเรื่อง Generative AI เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Generative AI เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศชั้น 7 วิทยากรโดยผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนและ ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

หัวข้อการอบรมหลัก ได้แก่

  1. Generative AI เพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจและทันสมัย ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Generative AI เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย
  2. การใช้ Generative AI ในการช่วยออกแบบแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Generative AI เพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความเป็นเชิงนวัตกรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป
  3. การเสริมสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาอย่างไรให้บูรณาการในการสอน ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักเรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Generative AI เพื่อช่วยในการสร้างสถานการณ์การเรียนการสอนที่เป็นประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกระดับและทุกคณะ ซึ่งหากนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้งานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างยิ่ง

Scroll to Top