ฝ่ายดิจิทัลจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะและความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Leadership Essentials Workshop)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมพิเศษหัวข้อ “Digital Leadership Essentials Workshop” ขึ้น ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ KKU Academy ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Generative AI สำหรับผู้บริหาร” โดยรศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ยุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. Your Leadership for Change ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ Generative AI in Action, การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย ThaiD ผ่าน KKU ID Hub, การรับและจ่ายเงินผ่าน KKU Payment Hub, Digital Workflow – Satellite Applications of ERP (No-Code App), การติดตามงบประมาณ การเดินทางไปปฏิบัติงาน การสอบวัดทักษะดิจิทัล และข้อมูลนักศึกษาผ่าน KKU Dashboard, และการลงชื่อเข้าปฏิบัติงานด้วย Mobile Application โดยมีผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากรหลัก และคุณอริสา จิรธชานนท์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

2. Digital Sign with Foxit on iPad นำเสนอการใช้งานโปรแกรม Foxit สำหรับลงนามเอกสารดิจิทัลบนแท็บเล็ต iPad โดยรศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น เป็นวิทยากร และคุณจุฑารัตน์ คำหวาน เป็นผู้ช่วยวิทยากร

3. Cloud Storage Updates เป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของมหาวิทยาลัย โดยดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย เป็นวิทยากรหลัก และคุณสุรนุช สัพโส เป็นผู้ช่วยวิทยากร

4. DQ & Digital Survival Skills มุ่งเน้นเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลและทักษะการอยู่รอดในโลกดิจิทัล โดยผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร เป็นวิทยากรหลัก ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และคุณนฤมล น้อยนรินทร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

การจัดอบรม “Digital Leadership Essentials Workshop” ครั้งนี้ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลให้แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้ผู้บริหารองค์กร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในอนาคต การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารต้องมีสมรรถนะด้านดิจิทัลเพียงพอเพื่อกำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม

โดยสรุป การจัดอบรม “Digital Leadership Essentials Workshop” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประมวลภาพกิจกรรม

Scroll to Top