ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Capcut ที่ตอบสนอง Learning style ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Capcut ที่ตอบสนอง Learning style ของนักศึกษา ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์สารสนเทศชั้น 7 วิทยากรโดย นายนรศิษฏ์ เปร่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และ นางสาวกรกนก ตระหง่าน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ และสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ ดึงดูดใจนักศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมถึง
1.เทคนิคการถ่ายทำวิดิโอ
2.การใช้เสียงและข้อความ
3.การใส่ effect, filter, Motion
4.การ export วิดิโอการนำไปใช้
 
 
การอบรมครั้งนี้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสร้างวิดีโอด้วยตนเองภายใต้ความช่วยเหลือและคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน
 
 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ และนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างกว้างขวาง

ประมวลภาพกิจกรรม

Scroll to Top