ศูนย์นวัตกรรมจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของผู้เรียน ด้วย iPad

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของผู้เรียนด้วย iPad” ณ ห้องอบรมของศูนย์ฯ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการนำ iPad มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคปัจจุบัน

ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจากคุณชัชจ์ ลมเชย Apple Professional Learning Specialist (นักพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา จาก Apple แห่งประเทศไทย) มาเป็นวิทยากร ภายในงานอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายภาพด้วยฉากเขียว การสร้างสื่อมัลติมีเดียกระตุ้นการเรียนรู้ การทำหนังสือดิจิทัล การสร้างพอดแคสต์ และการผลิตสื่อความจริงเสริม โดยมี คุณจรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงวิทยากรจากบริษัท Apple ประจำประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม

นับเป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจจำนวนมาก ประกอบด้วยคณาจารย์จากหลากหลายคณะวิชา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม

Scroll to Top