ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม Generative AI & Metaverse : เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอนในอนาคต

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง Generative AI & Metaverse : เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับการเรียนรู้และการสอนในอนาคต  ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น  7  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน 

วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายวีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เชี่ยวชาญ การสร้าง Metaverse โดยใช้ Spatial)  

เนื้อหาของอบรมครอบคลุมหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในด้าน AI และ Metaverse มาใช้ในการเรียนรู้และการสอน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. การนำ AI ไปใช้การจัดการเรียนการสอน/การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต: ในส่วนนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยเน้นถึงการใช้ข้อมูลที่ได้จาก AI ในการปรับปรุงกระบวนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้
  1. เครื่องมือสร้างสรรค์เนื้อหาการสอนให้น่าสนใจ: ในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้สร้างเนื้อหาการสอนที่น่าสนใจและนำเข้าเทคโนโลยี Generative AI ในกระบวนการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหาการสอน
  1. การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง Metaverse เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต: ในส่วนนี้ นายวีรยุทธ บาลชน ได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของ Metaverse และการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการนำ Metaverse เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
  1. การสร้าง Metaverse โดยใช้ Spatial: ในส่วนสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง Metaverse โดยใช้เทคโนโลยี Spatial ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริงและมีความสมเหตุสมผลขึ้น

งานอบรม “Generative AI & Metaverse” ได้เน้นแนะนำแนวคิดและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการสอนในอนาคต ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่จะนำไปใช้พัฒนาสภาพการเรียนรู้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม : https://kku.world/k11ta

Scroll to Top