ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยเนื้อหาภายในหลักสูตรได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

1. Overview of AUN-QA Model and Concept

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจถึงแนวคิดและรูปแบบของ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน AUN-QA มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาบันมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2. Outcome Based Education Concept and AUN-QA Assessment

หลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AUN-QA แล้ว ก็จะเข้าสู่แนวคิดสำคัญของการจัดการศึกษาตาม AUN-QA นั่นคือ Outcome Based Education หรือ การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ โดยจะต้องมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น แล้วจึงออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว ในส่วนนี้จะมีการอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินของ AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับ Outcome Based Education รวมถึงแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง

3.  การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs)

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Outcome Based Education คือ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยในช่วงนี้วิทยากรจะแนะนำเทคนิคและขั้นตอนในการกำหนด CLOs ที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ รวมถึงการใช้ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มาช่วยในการเขียน CLOs ให้ได้ตามมาตรฐาน

4. การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร

เมื่อได้ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Outcome Based Education โดยวิทยากรจะนำเสนอแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรม วิทยากรจะนำเสนอบทบาทและการประยุกต์ใช้ระบบ LMS (Learning Management System) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง AUN-QA ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย LMS จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การประเมินผล และการรายงานผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA อีกด้วย

Scroll to Top