ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) โดยหลักสูตรมีทั้งหมด 12 Module ประกอบด้วย

    Module 1 : การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer Basics)
    Module 2 : การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)
    Module 3 : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Collaboration)
    Module 4 : ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
    Module 5 : การใช้โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)
    Module 6 : การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets)
    Module 7 : การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน (Presentation)
    Module 8 : การสร้างสื่อดิจิทัล (Digital Media)
    Module 9 : การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
    Module 10 : การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
    Module 11 : ทักษะอาชีพในอนาคต (Future Career Skills)
    Module 12 : ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint)
 
โดยจะเป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติ และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ และเพื่อส่งผลสำเร็จในการทำงาน ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบคือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
Scroll to Top