ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 บุคลากรของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส พร้อมด้วย นางสาวกมลพร อรรคฮาต ได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Smart Kids” เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพแก่ประชาชนและเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ณ ห้อง Smart Classroom 732 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยจะมีการอบรมอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 วิทยากรโดย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

Scroll to Top