ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google Looker Studio” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 7 และ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google Looker Studio” ณ ห้อง Smart Classroom 734 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานผ่านแพลตฟอร์ม Google Looker Studio ที่เป็นที่นิยมในการจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงานในหลากหลายธุรกิจและองค์กรในปัจจุบัน

วิทยากรโดยคุณนางสาวรสรินทร์ บางใบ และคุณนาราภัทร คำสวาท ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงาน ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Looker Studio เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรม Google Looker Studio นี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และนำข้อมูลเข้ามาสร้างความเข้าใจและตัดสินใจที่ถูกต้องในการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรในอนาคต

ภาพกิจกรรม : https://kku.world/kvey7

Scroll to Top