ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในหลากหลายด้าน ดังนี้

1. KKU Production House ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ โดยได้รับความรู้และพบประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงในหลายขั้นตอน เช่น การวางแผนและออกแบบสื่อ การถ่ายทำและบันทึกเสียง การตัดต่อและประมวลผล และได้รับชมผลงานสื่อสำเร็จรูปและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนางานต่อไป

2. การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (KKU e-Learning) ซึ่งมีการสาธิตการใช้งานระบบ LMS การสร้างและบริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

3. ระบบ KKUx สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป มีการนำเสนอหลักสูตรออนไลน์หลากหลายสาขา ตั้งแต่ด้านวิชาการ วิชาชีพ จนถึงการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าเรียนได้ตลอดชีวิตตามความต้องการ

4. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน สามารถสื่อสาร ทำงาน แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีจริยธรรมและวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญที่จะช่วยเสริมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองและกำลังคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

หลังจากนำเสนอรายละเอียดในแต่ละด้าน ทางคณะศึกษาดูงานได้ซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน การดูงานที่ Production House นั้นทำให้ได้ซึมซับบรรยากาศการทำงานจริงของวงการสื่อ เห็นความสำคัญของการบูรณาการความรู้และทักษะหลากหลายสาขา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประสบการณ์ที่จะเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

Scroll to Top