เครือข่ายโสตฯ มข. ทีมงานเบื้องหลังถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่างๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 261 คนประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 153 คนปริญญาโท 868 คนปริญญาตรี 6,151 คนรวมทั้งสิ้น 7,433 คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีจุดรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทั้งบริเวณภายในศูนย์ประชุมฯและบริเวณภายนอก ประกอบด้วย บริเวณด้านในศูนย์ประชุมฯ 8 จุด บริเวณรอบนอกศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้วย 1)บริเวณหอศิลป์ฯ มีจอ LED ขนาด 3×5 เมตร 2)บริเวณอาคารจตุรมุขอุทยานคณะเกษตรศาสตร์ มีจอ LED ขนาด 3×5 เมตร 3)บริเวณลานเต๊นท์หน้าหอศิลป์ฯ มีจอทีวีขนาด 55 นิ้วจำนวน 8 จุด 4)การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต YouTube และ Facebook มหาวิทยาลัย   ซึ่งทางฝ่ายถ่ายทอดพิธีฯ ได้ขึ้นลิงค์สำหรับประเมินความพึงพอใจในการรับชมสัญญาณภาพและเสียง เพื่อจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลในลำดับต่อไป

Scroll to Top