ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม \”การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning\”

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม \”การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning\”
 
ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระดับ
1. ระดับ Basic มีหัวข้อการอบรมดังนี้
    – KKU e-Learning คืออะไร
    – การเข้าสู่ระบบ (Log in) และออกจากระบบ (Log Out)
    – การขอเปิดรายวิชา 
    – การตั้งค่าเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา 
    – เพิ่มผู้ช่วยสอนในรายวิชาเดียวกัน 
    – การตั้งค่ารายวิชามีอะไรบ้าง
    – การสร้างหัวข้อเนื้อหาและการเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
    – การสร้างกิจกรรม Activity ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
    – การออกแบบรูปแบบการสอน Flipped Classroom ในระบบ e-Learning
 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1  วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 2  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 3  วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 4  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
2. ระดับ Professional มีหัวข้อการอบรมดังนี้
    – การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 
    – การมอบหมายงาน Assignment 
    – การตรวจงาน / การบ้าน 
    – การจัดการคลังข้อสอบ
    – การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
    – การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
    – การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
    – การสร้างแบบสอบถาม 
    – การสร้างห้องสนทนา

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 1  วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 2  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 3  วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 4  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 
วิทยากรโดย 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
   2. นายระบิล  ภักดีผล งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
   3. นายสามารถ  สิงห์มา งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
   4. นางนฤมล  น้อยนรินทร์ งานพัฒนาการเรียนการสอน
   5. นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง งานพัฒนาการเรียนการสอน
   6. นางสาววนิดา สุขโข งานพัฒนาการเรียนการสอน
 
กลุ่มเป้าหมาย
    อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย กลุ่มละ 25 ที่นั่ง
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดอบรม 043-202899 ต่อ 42509-12 
Scroll to Top