ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน \”International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement\” ณ ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน \”International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement\” ณ ประเทศไต้หวัน โดยจัดร่วมกันระหว่างนักวิจัย 3 สถาบัน คือ Institute of Teaching and Learning Innovation, KKU; Graduate Institute of Digital learning and Innovation, NTUST; and Institute of Innovative Learning, MU ซึ่งประธานจัดงานในครั้งนี้ริเริ่มโดย Prof.Dr.Gwo-Jen Hwang ประธานสถาบันและคณบดี มีผลงานวิจัยและโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) โครงการ Taiwan m-Learning Program การใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงโรงเรียน (PYOD)นำเสนอโดย Dr.Jolen Lai (2) งานวิจัย Online community-based flipped classroom นำเสนอโดย นศ.ป.เอก จาก NTUST (3) Smart learning in Thai: Smartphone-based science learning นำเสนอโดย Asst.Prof.Dr.Niwat Srisawasdi and Asst.Prof.Dr.Issara Kanjug จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ (4) งานวิจัย Technology enhance learning in science, computer science, and mathematics นำเสนอโดย Asst.Prof.Dr.Patcharin Panjaburee จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยการใช้งานวิจัยและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการสร้างบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูงในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองบริบทที่แตกต่างของโรงเรียน ควบคู่กับการเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ทำให้เห็นโมเดลที่สำเร็จในการสร้างชุมชน (PLC) อาจารย์มหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา ครู ภาคเอกชน และนักเรียนร่วมกันทำงาน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัย ซึ่งมีทั้ง Lab ในการพัฒนานวัตกรรม พื้นที่เรียนรู้ Learning space สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทางด้าน digital learning ของ NTUST ด้วย

Scroll to Top