โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยแบ่งการสนับสนุนทุนเป็น 2 ประเภท สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ตำราใหม่แบบเค้าโครง เป็นตำราหรือหนังสือซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียงมีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้
1.1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ (ตำรา มข.01ก) ดาวน์โหลด
1.2) ตัวอย่างตำรา 1 บทแรก

ประเภทที่ 2 ตำราใหม่พร้อมจัดพิมพ์ เป็นตำราหรือหนังสือที่จัดทำเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์ โดยตำราต้องไม่เคยได้รับการจัดพิมพ์ หรือได้รับการสนับสนุนจากที่ใดมาก่อน มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้
2.1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ (ตำรา มข.01ข) ดาวน์โหลด
2.2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1034/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว สามารถส่งแบบเสนอโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด มาที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววนิดา สุขโข หมายเลขโทรศัพท์ 42509 หรือ email: swanida@kku.ac.th

Scroll to Top