ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ซึ่งได้มีการพิจารณาผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1620/2564

download..

Scroll to Top