ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558

[:th]สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558
เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา 2 โครงการ ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2558
โดยสนับสนุนทุน ไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

-หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ.2558

-แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา (ตำรา มข.01)

2. ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ.2558
โดยสนับสนุนทุน ไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

-หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ.2558

-แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา (ตำรา มข.ส.01)

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2899 ภายใน 42509 หรือ
email: swanida@kku.ac.th

[:en]Institute of Learning and Teaching Innovation arranges the financial project for the production of textbooks 2015, in order to support and promote teachers of Khon Kaen University to produce high-quality textbooks which are screened by academic method. The financial support is provided into 2, one for each project as the following

1. Finance for supporting the new textbooks production 2015
Finance is supported with 50,000 Baht each and no less than 40 payments.

-The Criteria for providing finance for supporting textbooks production 2015

-Project application form for receiving the finance for supporting textbooks production 2015 (textbook มข.01) 

2. Finance for the support of the improvement in textbook publishing 2015
No less than 10 payments with 25,000 Baht per each

-The Criteria for providing finance for supporting the improvement in textbook for publishing 2015

-Project application form for receiving the finance for supporting the improvement in textbook production 2015 (textbook มข.ส.01)

Apply for this profect: Now to 15 May 2015

Contact us: Tel 043202899 (42509) Email: swanida@kku.ac.th

[:]

Scroll to Top