อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเช้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1 และช่วงบ่าย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 1 Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)

ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning) Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics

ลักษณะกิจกรรมเป็นบรรยายและฝึกปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics Read More »

Scroll to Top