LTIC KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยนสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ( LTIC KKU )   จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน และนิทรรศการการผลิตสื่อดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีบุคลากร เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานกว่า 100 คน   ณ  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ


รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Production house เป็นอีกหนึ่งในกลไลของการขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation คือจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ  และตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียน ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของ Production house ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการมีสื่อการเรียนรู้ที่คุณภาพเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตามความสนใจ และอนุญาตให้ผู้สอนจัดการสอนได้ตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นผู้เรียน หากแต่ขยายขอบเขตช่วงอายุอย่างไม่จำกัด

“ฝ่ายดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จึงพัฒนา Production house ที่มีทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่คอยประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและการให้บริการ และจัดเวทีเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น”


ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้มีหน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Production house ) เป็นส่วนที่จะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ  และตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียน ซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ฝ่ายดิจิทัล โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจึงได้ผลักดันและติดตาม Platform ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้กับคณาจารย์ให้สามารถออกแบบบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการ นักบริการการศึกษา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และมี Platform รองรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น kkux, dlearn, dcert และ digiclass รวมถึงการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล ให้บุคลากรตระหนักถึงการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

สำหรับผลการประกวด นิทรรศการการผลิตสื่อดิจิทัล  มี  4 รางวัล ได้แก่

รางวัล Best Practice  ได้แก่  กองสื่อสารองค์กร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ( MBA)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

รางวัล popular vote ได้แก่  สำนักหอสมุด

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย ภาพ : กมลพร อรรคฮาต

Scroll to Top