“KKU Smart Registration” แอพลิเคชันแบบล้ำๆ ในยุค Cloud Computing โดยสำนักนวัตกรรมฯ มข.

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการฯ ได้มีโอกาสพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการระบุข้อมูลบุคคลในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานการประชุมหรือ Event ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียกว่า “KKU Smart Registration” ที่สามารถใช้งานเพื่อการระบุข้อมูลบุคคลโดยใช้การอ่านข้อมูลจากไมโครชิพ (Microchip) ของบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ID Card) ได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้งานเชื่อมต่อกันกับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card Reader) ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้งานสำหรับการดำเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

\"post002\"การใช้เครื่อง Smart Card Reader ในการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (ซ้าย) และตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชัน KKU Smart Registration สำหรับการระบุข้อมูลส่วนบุคคล (ขวา)

ซึ่งนอกจากการที่จะนำมาใช้งานสำหรับกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะสามารถนำไปวิจัยและพัฒนาต่อเพื่อการนำไปใช้งานโดยตอบรับต่อการที่มหานครขอนแก่นเป็นจังหวัด 1 ใน 5 ที่ถูกกำหนดไว้ให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและนิทรรศการ (MICE City) ของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการและบุคคลากรในหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถนำไปใช้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในกิจการที่เป็นการประชุมหรือ Event ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของจังหวัดขอนแก่นได้ในอนาคต โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯ ได้นำมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 3  สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค Cloud Computing ที่จัดงานโดยรายการไอที 24 ชั่วโมง ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ TrueIDC, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การลงทะเบียนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอิสาน จังหวัดอื่นๆ และผู้ที่สนใจจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางมาร่วมงานทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 790 คนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

\"post003\"ผู้บรรยายหลักในงานเปิดโลกไอทีฯ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น (ซ้าย) และบรรยากาศการรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยทีมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ โดยใช้แอพพลิเคชัน KKU Smart Registration (ขวา)

หมายเหตุ: สามารถติดตามรายละเอียดของงานเปิดโลกไอทีฯ ครั้งที่ 3 นี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
Link ข่าวที่ 1: สรุปบรรยากาศงาน เปิดโลกไอทีฯ ครั้งที่ 3 สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค Cloud Computing
Link ข่าวที่ 2: การนำไอทีและเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้พัฒนาชีวิต ธุรกิจ และการศึกษา

หากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความต้องการหรือสนใจที่จะใช้งานแอพลิเคชัน KKU Smart Registration นี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6-7 อาคารสารสนเทศ (ตรงข้าม Complex) ทางบุคลากรของสำนักฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

\"post004\"

Scroll to Top