ศูนย์นวัตกรรมฯ นำเสนอข้อมูลแก่ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 15.00-16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำเสนอจุดเด่นและความเชื่อมโยงกับทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 2 ท่าน และอาจารย์สุนันทา คเชตะนันท์ จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 1 ท่าน

[ngg src=\”galleries\” ids=\”1\” sortorder=\”3,4,1,2,5,6,7,8\” display=\”basic_thumbnail\” thumbnail_crop=\”0\”] 

 

ภาพ : นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี/รวิภาส ภูแสง
ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

 

Scroll to Top