โหวตคะแนน รางวัล popular งาน KKU Smart Learner HACKFEST 2017

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียนจะก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner) ครูเป็นผู้บรรยายสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาที่เด็กมีส่วนร่วม (Active Learner) และเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learner) มีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจึงได้จัดโครงการ ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นการเรียนรู้ที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนในคนเดียวกัน

ท่านสามารถร่วมโหวตได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าสู่ลิ้ง Youtube เพื่อเข้าชมการนำเสนอของแต่ละทีม คลิกลิ้ง …….
2. กดที่สัญลักษณ์ ฉันชอบวิดีโอนี้ ของทีมที่ท่านชื่นชอบ ดังภาพ
\"vote_like\"

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top