โครงการ \”Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต\” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ \”Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต\” การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู (โปรแกรม kahoot) รวมทั้ง น.ส.ธารารัตน์ ภูศักดิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักนวัตกรรมฯ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการกิจกรรมในครั้งนี้ และ น.ส.ศศิวิมล เปรมไธสง,น.ส.วิไลพร แก้วสืบตระกูล,น.ส.อิงอร คำทา เข้าร่วมในฐานะผู้ประสานงานโครงการ

Scroll to Top