โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสื่อกราฟฟิกวิดีโอขั้นนำไปใช้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสื่อกราฟฟิกวิดีโอขั้นนำไปใช้ วิทยากรจากทีมกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร วันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมฯ อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทีมเครือข่ายฯ เพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ

Scroll to Top