โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์สอบ สทศ. กรุงเทพฯ โดยกลุ่มภารกิจผลิตและบริการสื่อและกลุ่มภารกิจ e-Learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่บริหารจัดการการทดสอบโดยการบำรุงรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบ และการจัดการทดสอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้รองรับการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น

Scroll to Top