โครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่ม e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมบรรยายโครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การวิจับยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้สร้างแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลงานวิจัยของเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยและผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้กับกลุ่ม Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (YSF4) ทีมงาน สสก. 4 และเครือข่าย เมื่อวันที่ วันที่ 24 พย 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top