โครงการพัฒนาเจตคติและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาเจตคติและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ Learn how to Learn วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน ซึ่งสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มีส่วนร่วมในบรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 ในหัวข้อ – ทักษะและเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21,
– กระตุ้นให้ตื่นตัวและความสำคัญของการเรียนรู้ออนไลน์, self-learning
– วิธีการเรียนด้วย e-learning
– ความสำคัญของการสอบ

Scroll to Top