โครงการประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้น (ครั้งที่ 5)

โครงการประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้น สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (ครั้งที่๕) วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโถงห้องสมุด ชั้น 1 ศูนย์สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการเป็นประธานมอบรางวัลและโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ และสื่อวิดีทัศน์ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางที่ถูกต้อง นำเสนอความคิดบนพื้นที่สาธารณะ และได้ผลงานไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

Scroll to Top