โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

[:th]สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
ผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง
โดยดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2559
สนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
        ประเภทที่ 1 เป็นตำราซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
(ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) รายละเอียดโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ดาวน์โหลด
3) ตัวอย่างตำรา 1 บท

         ประเภทที่ 2 เป็นตำราที่จัดทำเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
(ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทาง
วิชาการ

         รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1173/2559
ดาวน์โหลด

2. ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ.2559
สนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา (ตำรา มข.ส.01) ดาวน์โหลด
2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมปรับปรุง และต้องมีเลขมาตรฐานสากล
ประจำหนังสือ (ISBN)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1172/2559
ดาวน์โหลด

คณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ได้ที่
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 42509 หรือ email: swanida@kku.ac.th[:en]สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
ผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง
โดยดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2559
สนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
        ประเภทที่ 1 เป็นตำราซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
(ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) รายละเอียดโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ดาวน์โหลด
3) ตัวอย่างตำรา 1 บท

         ประเภทที่ 2 เป็นตำราที่จัดทำเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
(ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทาง
วิชาการ

         รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1173/2559
ดาวน์โหลด

2. ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ.2559
สนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา (ตำรา มข.ส.01) ดาวน์โหลด
2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมปรับปรุง และต้องมีเลขมาตรฐานสากล
ประจำหนังสือ (ISBN)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1172/2559
ดาวน์โหลด

คณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ได้ที่
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 42509 หรือ email: swanida@kku.ac.th[:]

Scroll to Top