โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยแบ่งการสนับสนุนทุนเป็น 2 ประเภท สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท ดังนี้

ประเภทที่ 1  ตำราใหม่แบบเค้าโครง เป็นตำราหรือหนังสือซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้
1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ (ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) รายละเอียดโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ดาวน์โหลด
3) ตัวอย่างตำรา 1 บทแรก

ประเภทที่ 2   ตำราใหม่พร้อมจัดพิมพ์ เป็นตำราหรือหนังสือที่จัดทำเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์
มีรายละเอียดประกอบการเสนอขอรับทุน ดังนี้
1) แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ (ตำรา มข.01) ดาวน์โหลด
2) ตำราที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 57/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว สามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา จำนวน 3 ชุด ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววนิดา สุขโข หมายเลขโทรศัพท์ 42509 หรือ email: swanida@kku.ac.th

 

 

 

Scroll to Top