แนวทางการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

\"\"สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมพัฒนาอาจารย์เรื่อง การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6  วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ  อดีตผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ  ได้กล่าวถึง เราอยู่นิ่งไม่ได้เพราะทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลง คือ

1) ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้จะมีลักษณะ คือ กระตุ้นและเร้าได้ยากขึ้น ไม่มีจุดเน้น  แต่มีความฉลาดกว่าเดิมรู้ทุกเรื่องและไม่ลึก เก่งเทคโนโลยีแต่ขาดความอดทน มีความนับถือตัวเองสูงแต่เปลี่ยนใจได้ง่ายหรือเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

2) โลกเปลี่ยนแปลงหากเราอยู่เฉยเราจะล้าสมัย ดังที่มีคำกล่าวว่า โลกแคบลง เพราะการติดต่อสื่อสารได้ง่ายมากขึ้น เช่น โทรศัพท์ อีเมล

3) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตมีอย่างมากมาย ทั้งรูปแบบ e-book วิดีโอ บทความ ข้อความ และมี Application ให้เลือกใช้อย่างมากมาย สำหรับเทคโนโลยีนั้นในส่วนของผู้เรียนในยุคนี้ไม่น่าเป็นห่วง เพราะรู้มากกว่าผู้สอน

\"\"ในประเทศสหรัฐเมริกา ได้มีองค์เอกชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรียกว่า P21 มีบริษัทเอกชนชั้นนำที่ร่วมกันทำกว่า 30 บริษัท โดยสรุปออกมาได้เพียง 3 วิชาหลัก หรือ 3Rs คือ อ่านให้ได้ เขียนให้เป็น คำนวณให้เป็น(คณิตศาสตร์) และเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 4Cs คือ การคิดวิเคราะห์ Critical Thinking  การสื่อสาร Communication  การร่วมมือ Collaboration  ความคิดสร้างสรรค์ Creativity   ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาเพราะโลกนั้นมีการ เปลี่ยนอย่างมาก สถาบันการศึกษายังไม่ปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไป และประเทศยังขาดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน ในการรักษาศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต\"\"ทั้งนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนและระบบการศึกษาของประเทศที่ พัฒนาแล้ว เช่น ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการให้มีแกนนำของคณะในการพัฒนาการเรียนการ สอนสู่การเรียนรู้ หากไม่ใช่เพียงแค่ให้อาจารย์มาอบรมแล้วก็จบไป ควรมีการต่อยอดในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนสอนของคณะ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ในการมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คำชี้แนะ รวมถึงการผลิตสื่อ คู่มือ เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน

 

 

ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/watch?v=Pln8FXA3VDs
ข่าว : นภาพัฒน์  ชาญสมร
ภาพ : กฤตพร  อรรคฮาต

Scroll to Top