แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หัวข้อ รู้แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เป็นอย่างมาก

 

Scroll to Top