อบรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson

[:th]การอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (หลักสูตรการออกแบบ และพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมด้วย นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์,นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี และนายรวิภาส ภูแสง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ e- Learning อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning และออนไลน์ต่างๆ

[:en]การอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (หลักสูตรการออกแบบ และพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมด้วย นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์,นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี และนายรวิภาส ภูแสง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ e- Learning อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning และออนไลน์ต่างๆ

[:]

Scroll to Top