อบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สำหรับ Mobile Learning (Unity)

อบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สำหรับ Mobile Learning (Unity) วิทยากรโดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างบทเรียนโดยใช้ WebQuest  , Adobe Captivate และ Unity  ให้สามารถแสดงผลหรือเนื้อหาทาง Mobile  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ SmartPhone เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

\"img_0001\"
\"img_0002\"
\"img_0003\"
\"img_0004\"
\"img_9860\"
\"img_9864\"
\"img_9868\"
\"img_9870\"
\"img_9872\"
\"img_9874\"
\"img_9876\"
\"img_9877\"
\"img_9878\"
\"img_9880\"
\"img_9881\"
\"img_9882\"
\"img_9886\"
\"img_9891\"
\"img_9892\"
\"img_9893\"
\"img_9894\"
\"img_9895\"
\"img_9896\"
\"img_9899\"
\"img_9901\"
\"img_9902\"
\"img_9903\"
\"img_9904\"
\"img_9906\"
\"img_9911\"
\"img_9912\"
\"img_9913\"
\"img_9914\"
\"img_9916\"
\"img_9917\"
\"img_9919\"
\"img_9922\"
\"img_9925\"
\"img_9927\"
\"img_9931\"
\"img_9932\"
\"img_9937\"
\"img_9938\"
\"img_9941\"
\"img_9942\"
\"img_9943\"
\"img_9944\"
\"img_9945\"
\"img_9946\"
\"img_9947\"
\"img_9955\"
\"img_9948\"
\"img_9952\"
\"img_9953\"
\"img_9954\"
\"img_9956\"
\"img_9961\"
\"img_9962\"
\"img_9964\"
\"img_9965\"
\"img_9969\"
\"img_9972\"
\"img_9974\"
\"img_9975\"
\"img_9978\"
\"img_9979\"
\"img_9980\"
\"img_9981\"
\"img_9983\"
\"img_9985\"
\"img_9991\"
\"img_9993\"
\"img_9994\"
\"img_9995\"
Scroll to Top