อบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ
และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

Scroll to Top